Leden

Mieke Damsma

Voorzitter

Mieke Damsma is per 1 februari 2020 benoemd tot onafhankelijk voorzitter van de CRO luchthaven Hoogeveen. De voorzitter van de CRO luchthaven Hoogeveen wordt door Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe benoemd voor een periode van 4 jaar en is 1 keer herbenoembaar.

Agnetha Toxopeus

Secretaris

Agnetha Toxopeus is secretaris van de CRO luchthaven Hoogeveen. Zij geeft secretariële ondersteuning aan de leden van de Commissie en onderneemt initiatieven binnen het kader van de door de wetgever aangegeven taakstelling. Daarnaast bereidt ze de besluitvorming voor en bewaakt de voortgang van de afspraken uit het overleg van de CRO luchthaven Hoogeveen.

De secretaris is geen lid van de commissie.

Jur Stavast

Jur Stavast vertegenwoordigt de exploitant van het vliegveld, Stichting Vliegveld Hoogeveen. Voor de orde en veiligheid op het luchtvaartterrein is de havenmeester verantwoordelijk, die hierin wordt bijgestaan door een aantal assistent-havenmeesters.

Dennis Meinders

Dennis Meinders vertegenwoordigt de gebruikers (diverse bedrijven en verenigingen) van het vliegveld.

Hans Driessen

Hans Driessen vertegenwoordigt de omwonenden. De omwonenden worden altijd vertegenwoordigd door iemand die aangesloten is bij een bewonersorganisatie en die zodoende ook als vertegenwoordiger kan optreden.

Frank Snippe

Frank Snippe vertegenwoordigt diverse natuur- en milieuorganisaties (IVN Drenthe, Natuur en Milieufederatie Drenthe en Drents Landschap).

Roelof Bisschop

Roelof Bisschop, de wethouder die verantwoordelijk is voor onder andere verkeer en vervoer, vertegenwoordigt de gemeente Hoogeveen.

Gert-Jan Mannak

Gert-Jan Mannak is vertegenwoordiger van de omliggende bedrijven.