Doel en taken

De CRO luchthaven Hoogeveen is een onafhankelijk overlegorgaan van de luchtvaartsector, de exploitant van de luchthaven en de omgeving (omwonenden, maar ook milieu- en natuurorganisaties). De CRO luchthaven Hoogeveen is ingesteld door Provinciale Staten (Drents Parlement) van de provincie Drenthe. De commissie heeft een platform- en adviesfunctie. 

Op dit platform kunnen de deelnemers overleggen over diverse onderwerpen met betrekking tot vliegveld Hoogeveen. De commissie heeft tot taak een gebruik van de luchthaven te bevorderen dat zoveel mogelijk recht doet aan de belangen van alle betrokkenen.

De informatie die tijdens een vergadering aan de orde komt is beschikbaar via deze website, zie hiervoor Overlegstukken

In haar adviesfunctie kan de commissie het bevoegd gezag adviseren over (de wijze van uitoefening van toezicht op) het Luchthavenbesluit. In een Luchthavenbesluit wordt beslist over de milieugebruiksruimte van de luchthaven. Daarnaast reguleert het Luchthavenbesluit het luchthavenluchtverkeer en de ruimtelijke indeling van de omgeving van de luchthaven. Het Luchthavenbesluit wordt bij provinciale verordening vastgesteld door de Provinciale Staten. Handhaving van de regels en grenswaarden die in het Luchthavenbesluit zijn opgenomen gebeuren in overeenstemming met de Wet luchtvaart. In dit verband zijn de Gedeputeerde Staten het bevoegd gezag. De bepalingen die in het Luchthavenbesluit moeten worden opgenomen zijn voorgeschreven in het Besluit burgerluchthavens. Provinciale Staten hebben daarnaast de mogelijkheid aanvullende bepalingen in het besluit op te nemen.

De vergaderingen van de commissie zijn openbaar en worden aangekondigd via de website en de gemeentelijke pagina in de lokale krant.

Naast bovengenoemde taken is de Commissie verplicht om jaarlijks een werkplan en begroting voor het komende kalenderjaar op te stellen en een verslag op te maken over de uitgevoerde werkzaamheden in het voorgaande kalenderjaar.