Doel en taken

De CRO luchthaven Hoogeveen heeft een platform- en adviesfunctie.

Op dit platform kunnen de exploitant van de luchthaven, de luchtvaartsector en de omgeving (omwonenden, maar ook milieu- en natuurorganisaties) overleggen over diverse onderwerpen.De informatie die tijdens een overleg aan de orde komt zal ook bekend gemaakt worden aan de bevolking in de omgeving van de luchthaven.

In haar adviesfunctie kan de Commissie het bevoegd gezag adviseren over ( de wijze van uitoefening van toezicht op) het Luchthavenbesluit. Daarnaast kan er advies gegeven worden over klachten met betrekking tot het gebruik van de luchthaven. De klachtenafhandeling zelf vindt plaats door de provincie Drenthe.

Naast bovengenoemde taken is de Commissie verplicht om jaarlijks een werkplan en begroting voor het komende kalenderjaar op te stellen en een verslag op te maken over de uitgevoerde werkzaamheden in het voorgaande kalenderjaar.